Om oss | Bøstrand Transport

Om oss

  • Tilhaldsstad i Ørsta på Sunnmøre. Møre og Romsdal
  • Årsomsetning ca 110 mill.
  • Ca. 70 Ansatte
  • Bilparken består av ca 50 trekkvogner/bilar og 60 hengarar
  • Nye lokaler på Mosflata 2012

Bøstrand TransportI Bøstrand transport har vi vore på vegen for kundane våre sidan 1985. Difor kan vi transport. I dei 35 åra vi har halde på, har vi auka jamt og trutt. Det byrja med ein bil og ein sjåfør, deretter har vi jobba oss vidare. I 2012 vedtok vi å dele verksemda i fleire firma, som kunne spesialisere seg innafor kvar sine fagområde. Difor ligg no Bøstrand Transport AS, Bøstrand Kran- og Containerservice AS, Bøstrand Miljøstasjon AS og Autosenteret Ørsta AS som eigne firma under Bøstrand Gruppen AS. I dag er det brørne Yngve og André Ose Bøstrand som driv desse. I tillegg har gruppen eigarpostar i to eigedomsselskap.

Bøstrand TransportDei første åra var det containerutleige og frakt av olje, diesel og tømmer i lokalområdet som var verksemda sine viktigaste tenester. Utleige av containerar til både bedrifter og privatpersonar driv vi med framleis. Vi satsa etter kvart meir og meir på godstransport, og i 1990 byrja vi med fast køyring for Ørsta Stålindustri AS – no Vik Ørsta AS. Dette vart starten på langtransporten i firmaet. Transporten frå Vik Ørsta AS går over heile landet. I 2005 valde Vik Ørsta AS oss som einetransportør innanlands. Bilparken voks, og talet på tilsette steig frå ti til 25. Fram til 2005 hadde vi brøyting av fylkes- og riksvegar i distriktet for Statens vegvesen, men etter at kontrakten gjekk ut, flytte vi ressursane over på tradisjonell transport.

Bøstrand TransportI ein tiårsperiode hadde vi også all transport av komfyrar i Noreg og ein del av Sverige for Helkama Grepa til fabrikken i Ørsta vart lagd ned i 2008. Ein annan kunde er Grøvik Verk AS, som vi skreiv transportavtale med i 2009. Derifrå går det lass med takrenner og beslag rundt i heile Noreg. Etter at vi fekk denne kontrakten, auka vi med fire nye vogntog og like mange sjåførar. Vi ser heile tida etter nye moglegheiter og satsing på kran har vore ein viktig del av suksessen vår. Heilt sidan vi kjøpte vår fyrste kranbil har vi bygd opp eit stort nettverk av kundar som nyttar seg av denne tenesta. Kundane på kran nyttar oss ofte i fleire ledd i prosessen, fyrst skal varene transporterast til byggjeplass, deretter monterast. Vi har seinare åra bygd opp ein stor og flott bilpark innan kranbilar og dette er noko vi vil styrke vår posisjon på vidare. I 2012 stifta vi vår eigen verkstad, Autosenteret Ørsta AS, som tek seg av alt innan dekk, service og vedlikehald. I 2014 investerte firmaet i semitrailerar med thermo kjøl/frys og spesialtransport for anleggsbransjen og skipsindustrien. Dette feltet vil vi satse meir på i tida framover. Frå 1. januar 2015 valde Pretre AS Bøstrand Kran- og Containerservice AS som transportør. Denne avtalen femner om all transport frå fabrikken i Stryn. Her går det ca fem kransemiar i full trafikk over heile landet med takstolar og prekutt for byggjeindustrien. Frå 1. mars 2016 starta vi opp med faste ruter for Norsk Stål avd. Horten. Her transporterar vi ut stål til Nordmøre, Sunnmøre og Nordfjord. Nyaste satsing er på «flisbilar» med tipp eller walking floor traller for transport av avfall i lausvekt. Dette gjeld søppel, boss, metall, bilvrak og liknande. I tillegg starta vi i 2017 opp Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS med base i Hovdebygda, i Ørsta. Her har vi miljøstasjon og mottak av bilvrak.

Bøstrand TransportSiste åra har vi invistert i nye lokale med moderne verkstad, lager, kontor og alle fasilitetar på Mosflata i Ørsta. Dermed ligg vi midt i smørauget i den nye, store regionen som har vakse fram på Søre Sunnmøre etter at både Kvivsvegen og Eiksundsambandet vart opna. Ferjefritt samband til Sogn og Fjordane og resten av Vestlandet, til Austlandet og den maritime klynga i Ulstein-regionen gjer at vi stiller sterkt på mange område. Vi ser lyst på framtida og modernisera heile tida drifta. Vi ønskjer å vere ein god og trygg arbeidsplass for alle tilsette, og vi tek HMS på alvor. Vi arbeidar målretta for å skape trivsel og for å halde god standard.

55502102eb1fcf.jpg

65502103165ce8.JPG


Bøstrand Transport